Groupit gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De klant geeft de opdracht aan de leverancier om de nodige prestaties te verrichten teneinde een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in de algemene onkosten van de klant en bijhorende ondernemingen. Dit via het online platform (zie artikel 3). Dit houdt in dat de klant aan de leverancier alle gegevens geeft, welke de leverancier nodig acht om die prestatie maximaal te verkrijgen. De leverancier verbindt zich er toe deze prestatie naar best vermogen en volgens de regels van de kunst uit te voeren.

De klant erkent in kennis gesteld te zijn van en verklaart zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden (https://www.ngx3.be/sales) en de privacyverklaring (https://www.ngx3.be/privacy) van de leverancier.

ARTIKEL 2 – GEHEIMHOUDING

De leverancier verbindt zich tevens tot volledige geheimhouding voor derden van alle gegevens toebehorend aan de klant, gegevens waartoe zij ingevolge de diensten die zij verricht, toegang krijgt.

Dit met uitzondering van volgende doeleinden:

  • Voor het correct uitvoeren van de analyses zullen de gegevens gebruikt worden om offerte aanvragen te doen naar verschillende leveranciers
  • Om anoniem andere gebruikers van het platform inzicht te geven in de condities van de klant
  • Om anoniem statistische gegevens te verwerken in rapporten

ARTIKEL 3 - PROGRAMMA

De leverancier verleent de klant toegang tot het nodige programma (inzonderheid “Groupit”) om de klant de nodige informatie te verstrekken. De klant kan dit programma gebruiken naar eigen inzicht, en volgens de beperkingen opgelegd door de leverancier.

ARTIKEL 4 – KOSTPRIJS

De klant maakt gebruik van een lidmaatschap voor minstens 1 jaar tegen de volgende prijs: € 0,00 (excl BTW) Deze kostprijs kan jaarlijks, ten laatste op de verjaardag van deze overeenkomst, herbekeken worden door de leverancier. Indien er een prijswijziging doorgevoerd wordt zal de leverancier de klant hiervan schriftelijk (aangetekend, per post of e-mail) op de hoogte brengen en heeft de klant het recht het lidmaatschap kosteloos stop te zetten.

ARTIKEL 5 – DIENSTEN EN PROJECTEN

Er kunnen op vraag van de klant of spontaan door de leverancier extra diensten en projecten voorgesteld worden. Hiervoor wordt steeds een aparte overeenkomst of offerte opgesteld.

ARTIKEL 6 – DUUR VAN HET ABONNEMENT

Dit lidmaatschap start op 26-10-2021 en wordt voor één jaar afgesloten. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd, tenzij opzeg schriftelijk (aangetekend, per post of e-mail) gedaan wordt ten laatste 1 week voor de verjaardag van het lidmaatschap.